Tư Vấn Môi Trường|Báo Cáo Giám Sát|Xử Lý Nước Thải|Xử Lý Nước Cấp Trường tư vấn môi trường giaiphapmoitruong: cam-ket-bao-ve-moi-truong

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường
Hiển thị các bài đăng có nhãn cam-ket-bao-ve-moi-truong. Hiển thị tất cả bài đăng

MẪU VĂN BẢN THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)


(1)
--------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Số:...
(Địa danh), ngày…  tháng … năm …

THÔNG BÁO
Về việc chấp nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của (2)
Kính gửi: (3)

Sau khi xem xét hồ sơ đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường của (2), được sự ủy quyền của (4) tại Quyết định số… ngày… tháng… năm… (trong trường hợp tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường ở Ủy ban nhân dân cấp xã), (1) xin thông báo như sau:
1.  Bản cam kết bảo vệ môi trường của (2) đã được đăng ký tại (1).
2. (3) có trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ những nội dung nêu trong bản cam kết bảo vệ môi trường.
3. Bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký và Thông báo này là căn cứ để các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai thực hiện (2).
4. (3) phải báo cáo với (1) khi có những thay đổi, điều chỉnh nội dung bản cam kết bảo vệ môi trường và chỉ được thực hiện khi có sự chấp nhận bằng văn bản của (1)./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- …
- Lưu …
(5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
(2) Tên đầy đủ của dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(3) Tên doanh nghiệp, cơ quan chủ dự án hoặc chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ;
(4) Tên Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường;
(5) Thủ trưởng, người đứng đầu cơ quan tổ chức việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường.


Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?

Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
 
 Xem thêm các hồ sơ môi trường khác: ĐTM, báo cáo giám sát môi trường định kỳ,đề án bảo vệ môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường là gì?
Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng.Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.Những đơn vị phải nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

 • Dự án có có phát sinh chất thải sản xuất.
 • Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
 • Dự án thay đổi địa điểm thực hiện;
 • Dự án không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký

Quy trình thực hiện 
 • Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, không khí, tiếng ồn
 • Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tư nhiên, môi trường, KT-XH.
 • Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án.
 • Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải nguy hại, khí thải, nước thải, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
 • Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực dự án.
 • Đề xuất phương án giảm thiểu, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
 • Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
 • Đưa ra các cam kết bảo vệ môi trường.
  
Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
Copyright © 2012 tư vấn môi trường giaiphapmoitruong