Hướng dẫn lập báo cáo quản lý Chất thải nguy hại | tư vấn môi trường giaiphapmoitruong tư vấn môi trường giaiphapmoitruong: Hướng dẫn lập báo cáo quản lý Chất thải nguy hại

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Hướng dẫn lập báo cáo quản lý Chất thải nguy hại

Các bạn có thể tham khảo thêm: mức xử phạt đối với chủ nguồn thải CTNH

MẪU BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI
(Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng 4 năm 2011
của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường)
(TÊN CHỦ NGUỒN THẢI)
____________


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ......

BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI CỦA CHỦ NGUỒN THẢI CTNH

(từ ngày ... /... /...... đến ... / ... /......)

Kính gửi: (Tên CQQLCNT)

1. Phần khai chung:
1.1. Tên chủ nguồn thải:
Địa chỉ văn phòng:
Điện thoại:              Fax:                 E-mail:
Mã số QLCTNH (nếu không có thì thay bằng số Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc Chứng minh nhân dân đối với cá nhân):
1.2. Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều hơn một thì trình bày lần lượt từng cơ sở):
Tên cơ sở (nếu có):
Địa chỉ cơ sở:
Điện thoại:                   Fax:                 E-mail:

2. Tình hình chung về phát sinh và  quản lý CTNH tại cơ sở trong kỳ báo cáo vừa qua:

3. Kế hoạch quản lý CTNH trong kỳ báo cáo tới (trừ trường hợp chủ nguồn thải có thời gian hoạt động dưới 01 năm):

4. Các vấn đề khác:
Người có thẩm quyền ký
                                                (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)

Phụ lục 1: Thống kê chất thải phát sinh
(Trường hợp có nhiều hơn một cơ sở phát sinh CTNH thì phân biệt rõ đối với từng cơ sở)

a. Thống kê CTNH (bao gồm cả phát sinh thường xuyên và đột xuất):
Tên chất thải
Mã CTNH
Số lượng (kg)
Phương pháp xử lý (i)
Tổ chức, cá nhân tiếp nhận CTNH
Ghi chú
Kỳ báo cáo
Cả năm(trường hợp báo cáo cuối năm)

(tên và mã số QLCTNH)

Ví dụ: Tự xử lý; xuất khẩu; tái sử dụng trực tiếpTổng số lượng


(i) Trừ trường hợp tái sử dụng trực tiếp, ghi ký hiệu của phương pháp xử lý đã áp dụng đối với từng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học);  ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hoá rắn); CL (Cô lập/đóng kén); C (Chôn lấp); Khác (ghi rõ tên phương pháp).
a1) Thống kê các CTNH được xuất khẩu (nếu có):
Tên chất thải
Mã CTNH
Mã Basel
Số lượng (kg)
Đơn vị vận chuyển xuyên biên giới
Đơn vị xử lý ở nước ngoài
Kỳ báo cáo
Cả năm

(tên, địa chỉ)
(tên, địa chỉ)
Tổng số lượnga2) Thống kê các CTNH được tái sử dụng trực tiếp (nếu có):
Tên chất thải
Mã CTNH
Số lượng (kg)
Phương thức tái sử dụng trực tiếp
Chủ tái sử dụng
Kỳ báo cáo
Cả năm

(tên, địa chỉ)
Tổng số lượngb. Thống kê chất thải thông thường:
Tên chất thải
Số lượng (kg)
Phương pháp xử lý hoặc tái sử dụng
Đơn vị xử lý hoặc tái sử dụng
Kỳ báo cáo
Cả năm
(tên, địa chỉ)
Tổng số lượng

Phụ lục 2: Tất cả các liên Chứng từ CTNH và bản sao Hợp đồng chuyển giao CTNH với (các) chủ hành nghề QLCTNH đã sử dụng trong kỳ báo cáo vừa qua (để gửi Sở Tài nguyên và Môi trường theo dõi và xác nhận)
(Lưu ý sắp xếp thành từng bộ gồm bản sao hợp đồng kèm theo các liên Chứng từ tương ứng sắp xếp lần lượt theo số chứng từ)

http://giaiphapmoitruong.vn/diendan/forums/muc-xu-phat-ve-moi-truong.25/

 Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn môi trường miễn phí các giấy tờ về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ensol.


Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.


Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

1 nhận xét:

  1. Chào công ty ENSOL, tôi đang quan tâm về vấn đề môi trường? Tôi có thể liên hệ bằng số điện thoại nào để tiện liên hệ cho công việc?
    Dạ cảm ơn bạn.

    Trả lờiXóa

Copyright © 2012 tư vấn môi trường giaiphapmoitruong